Tác giả Lan Rùa

Chương 97 - 3 tuần trước
Chương 96 - 3 tuần trước
Full - 1 năm trước
Chương 18 - 2 tháng trước
Full - 11 tháng trước
Full - 1 năm trước
Full - 2 năm trước
Full - 1 năm trước