Lang Cửu Thiên

  • Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công

    Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công

    Văn Án:

    Bạn đang đọc truyện Thú Nhân Chi Giống Cái Phản Công của tác giả Lang Cửu Thiên. Đối với một chàng công chân chính, dù xuyên không thành giống cái cũng phải làm công! Hơn nữa, một giống cái làm công cũng không xem là thành công, mục tiêu của chúng là – tất cả các giống cái, công lên nào!