Tác Giả Mandy Le

  • Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

    Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!?

    Bạn đang đọc truyện Nghiệt, Phụ Hoàng, Đây Là Nghiệt Của Ai!? của tác giả Mandy Le. Gặp nhau là duyên, ly nhau là mệnh. Kiếp trước vốn là bi kịch, bi kịch này nối tiếp bi kịch kia. Nàng không cam lòng, nguyện bỏ vạn năm tu vi, xoay chuyển càng khôn chỉ mong kiếp này họ được viên mãn.