Mông Diện Quái Khách

 • Mạc Cầu Tiên Duyên

  Mạc Cầu Tiên Duyên

  Tiên

  Là không cầu được

  Mạc Cầu cái tên này, chính là bởi vậy mà tới.

  Cảnh giới võ giả: Luyện da, Đoán cốt, Luyện tạng, Hậu thiên (nhập lưu-nhị lưu-nhất lưu), Tiên thiên đến Tiên thiên muốn tu hành phải mở khai tất cả khiếu huyệt quanh thân rồi chuyển hoá thành pháp lực, trước 30t chưa đột phá Tiên thiên,tu tiên vô vọng,
  Cảnh giới tu tiên: Luyện khí (12 tầng), Trúc cơ, Kim đan,Nguyên Anh…. trước 60t chưa Trúc cơ, Trúc cơ vô vọng