Tác Giả Mục Đồng Thính Trúc

  • Vạn Đạo Long Hoàng

    Vạn Đạo Long Hoàng

    Thiếu niên Lục Minh, huyết mạch bị đoạt, biến thành phế nhân, nhận hết khuất nhục.

    May mắn được Chí Tôn Thần Điện, trọng sinh vô thượng huyết mạch, từ nay về sau chân đạp thiên tài, một đường phản ngược, đạp vào nhiệt huyết huy hoàng đường.

    Phệ vô tận sinh linh, dung Chư Thiên huyết mạch, vượt qua thiên sơn vạn thủy, xông cửu thiên thập địa, bại tận thiên hạ anh hào, tu chiến Long chân quyết, thành tựu vạn đạo Long Hoàng.