Tác Giả Quy Khuyết

  • Trường Phiêu Bạt

    Trường Phiêu Bạt

    Một đoản văn tự viết trên Baidu (nghe đồn là thanh thủy văn), thụ xuyên qua thế giới tu chân, trở thành sư huynh của công, nhưng mà công từ đầu đã biết thụ không phải là sư huynh của mình, luôn nghĩ cách để sư huynh sống lại……

    Tag: Đổi hồn, ngược luyến tình thâm, xuyên qua thời không.

    Một câu tóm tắt: Có lôi tra công, lên cơn ngược thụ, truy thê hỏa táng.