Tác Giả Sắc yy

 • Phong Lưu Thánh Vương

  Phong Lưu Thánh Vương

  Đây là câu chuyện nói về hành trình liệp diễm của một thanh niên tại dị giới. Yêu tinh mị cốt, thục phụ phu nhân, băng sương tuyết nữ,... hãy xem ta thu phục các ngươi như thế nào. Đây là công pháp ma đạo cho nên hãy cân nhắc trước khi đọc

   

  Mọi thứ trong truyện đều là phi logic nên sau khi đọc thì các đạo hữu không cần phải thắc mắc làm gì cho khổ não.

   

  Đây là cảnh giới tu luyện:

  Luyện Thể mười lăm cảnh giới: Luyện Bì - Luyện Nhục - Luyện Cốt - Luyện Huyết - Luyện Mạch.

   

  Phía trên là Tụ Linh - Linh Hải - Linh Thiên - Linh Địa - Linh Sơn - Linh Hoa - Linh Anh - Linh Thánh - Linh Thần, mỗi cảnh giới thì chia thập giai. Và trong thập giai thì chia làm tiểu thừa cảnh - trung thừa cảnh - đại thừa cảnh và đại viên mãn.