Thập Tam Sinh

  • Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

    Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

    Dịch giả: thaomotsach

    Văn án:

    Tỉnh dậy, không gạo không đất, không nhà ở lại không có tiền, chỉ có người chồng vừa mù vừa điếc vừa câm. Cuộc sống cổ đại không phải dễ, muốn kiếm được miếng ăn phải ra sức làm việc, lại nguy hiểm sợ hãi. Thẩm Hi thở dài, cổ đại thật không dễ sống!