Tống Tượng Bạch

  • Hắc Hoàng Hậu

    Hắc Hoàng Hậu

    Nàng là đại công chúa của Thân Quốc. Được hoài thai mười sáu tháng trong bụng mẹ. Định sẵn vận mệnh thần nữ, được thần linh che chở, mang lại thịnh vương cho quốc gia. Trong buổi lễ sau sinh, nàng lại bị người chị em mới sinh khác của Chiêu Phi đoạt vận. Nàng lại biến thành cái công chúa tử khí toàn thân. Bị ném chìm xuống nước sông thánh, gột rửa bớt tử khí, lưu lạc vào vùn