Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 1: Nhân vật chính

Tiếp
Di Lăng lão tổ- Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh)

Hàm Quang Quân- Lam Vong Cơ (Lam Trạm)

Couple Vong Tiện

Tam Độc Thánh Thủ- Giang Vãn Ngâm ( Giang Trừng)

Quỷ Tướng Quân - Ôn Ninh

Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần

Lan Lăng Kim thị - Kim Lăng

Cô Tô Lam thị- Lam Tư Truy (Lam Uyển)

Cô Tô Lam thị - Lam Cảnh Nghi

Thanh Hà Nhiếp thị- Nhiếp Hoài Tang

Liễm Phương Tôn- Kim Quang Dao

Minh Nguyệt Thanh Phong- Hiểu Tinh Trần

Ngạo Tuyết Lăng Sương- Tống Tử Sâm

Xích Phong Tôn- Nhiếp Minh Quyết

Kỳ Sơn Ôn thị - Ôn Tình (Ôn Nhu)

Vân Mộng Giang thị- Giang Yếm Ly

Tiết Dương