Truyện ngôn tình mới

Chương 5 - 2 tuần trước
Chương 117 - 1 tháng trước
Chương 1 - 1 tháng trước
Chương 6 - 1 tháng trước
Chương 15 - 1 tuần trước
Chương 15 - 1 tháng trước
Chương 69 - 2 tuần trước
Chương 12 - 1 tuần trước
Chương 53 - 1 tuần trước
Chương 9 - 4 tuần trước
Chương 14 - 1 tuần trước
Chương 34 - 2 tuần trước
Full - 1 tháng trước