Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca

Chương 1: Giới thiệu

Tiếp
Xuyên qua thành tiểu tức phụ nông thôn vừa xuất giá, không có cực phẩm thân thích, bởi vì nguyên thân chính là cực phẩm lớn nhất!

Tô Uyển thật vất vả đem tân hôn trượng phu cùng với một nhà trượng phu, độ hảo cảm từ số âm cải biến, lại phát hiện trượng phu của nàng rất có khả năng ngày sau sẽ trở thành Tể tướng vứt thê cưới quý nữ. Nàng là nên hưu phu đi, hưu phu đi, vẫn là hưu phu đi?